Design

می 10, 2014

پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis.
می 5, 2014

پلیمر

ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می‌شود، ساخته شده‌است. رشته دانشگاهی پلیمر یکی از گرایشهای شیمی و مهندسی شیمی […]